O nás

Ředitel školy: Mgr. Radek Pospíšil 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Marcela Drkošová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Hlavinková

Školní vzdělávací program "Škola pro život"

Škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, jež ji odlišují od ostatních škol. Tím dochází k její profilaci.

 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
 • pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický
 • vést žáky k volbě povolání, za tím účelem nepodceňovat výuku pracovního vyučování
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání v oblasti e-learningu
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala / někdy vidí žáci kolem sebe opak /
 • chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole optimálně nejde; nadaným žákům chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj, preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí činnost těchto žáků, formou specifických úkolů, ročníkových prací, projektů, individuálním přístupem atd. Rovněž jim budeme nabízet účast v různých akcích a soutěžích školního i okresního charakteru, kde mají možnost rozvíjet své nadání.

Chceme navázat na dobré tradice naší školy, rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Základní škola Bílá Lhota nabízí

Rozšířenou výuku cizího jazyka: 

Na naší základní škole se vyučuje jako povinný cizí jazyk anglický jazyk a to od 3. ročníku.

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme anglický jazyk ve všech ročnících!

1. ročník - 1 hodina týdně + průřezově v ostatních předmětech

2. ročník - 2 hodiny týdně

Individuální přístup k žákům:

vzhledem k počtům žáků ve třídách je individuální přístup samozřejmý

Pravidelnou účast v projektech:

 • Comenius, Erasmus -zahraniční výjezdy žáků a učitelů
 • Šablony I, II - zvýšení kvality vybavení a vzdělání
 • Laborky.cz - jsme Centrem koleiální podpory v projektu s Gymnáziem Václava Třebízského ve Slaném
 • IROP - rekonstrukce PC učebny

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí