Modernizace počítačové učebny využitelné i pro výuku cizích jazyků

Logolink-barevny-1024x168

Poskytovatel:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Identifikační číslo:

117D03O000007

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu):

Modernizace počítačové učebny využitelné i pro výuku cizích jazyků

Účastník:

Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace

Místo realizace:

Bílá Lhota

Celkové zdroje:

1 900 000,- Kč        z toho: státní rozpočet 95% (1 805 000,-) / vlastní zdroje (obec) 5% (95 000,-) 

Cíl akce:

Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace vybavení PC učebny, které přispěje k zajištění kvalitního rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání všech žáků, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Cíle bude dosaženo rovněž investicemi do infrastruktury a vybavení potřebného pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Investice bude zohledňovat specifika školy a potřeby regionálního trhu práce. Bude kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků o přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií. Cílem projektu je rovněž zajištění rovného přístupu ke vzdělávání s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se SVP. Investice v rámci projektu přispějí k uzpůsobení školy pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu. V souladu s vývojem v oblasti moderních technologií, v souvislosti s nástupem Průmyslu 4.0 s tím souvisejícími změnami na trhu práce, je také cílem projektu zajištění vnitřní konektivity školy, přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům a zvýšení kvality výuky prostřednictvím těchto opatření. Cílem projektu je synergicky propojit investice prostřednictvím projektu financovaného z IROP IP 10 SC 2.4 s projekty, do kterých se škola chce zapojit v rámci OP VVV PO 3 do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I i dalších výzev neinvestičního typu. Cílem je realizovat projekt v souladu se Strategickým rámcem MAP, kde již je projekt školy obsažen. Cílem je v souladu s pravidly výzvy IROP zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let.

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí