Omlouvání žáků

Vzhledem k tomu, že každý rok narážíme na určité nejasnosti ohledně omlouvání žáků při nepřítomnosti, rádi bychom tuto problematiku přiblížili více v této rubrice. Omlouvání žáků upravuje školní řád, zde je výtažek z něj.

  • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/.
  • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu důvod absence žáka.
  • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka.V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
  • Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
  • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.
  • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
  • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.
  • Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, jeden den – třídní učitel, více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

Vzor omluvenky ke krátkodobému uvolnění žáka z vyučování

(vyučujícímu předmětu, tř. učiteli):

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádám tímto o uvolnění svého syna/dcery/...................... 

ze školního vyučování dne ................ v době od......do..... 

z důvodu ........................................................ 

V této době za něj přebírám veškerou odpovědnost. 

............................

zákonný zástupce žáka

Vzor omluvenky k dlouhodobému uvolnění žáka z vyučování

(řediteli školy):

Žádost o uvolnění žáka z vyučování 

Žádám tímto o uvolnění svého syna/dcery/............................................................................................. 

ze školního vyučování ve dnech ............................................................................ 

z důvodu ....................................................................................................................................................

                                          /ozdravný pobyt, dlouhodobá nepřítomnost z důvodu…./

V této době za něj přebírám veškerou odpovědnost.

 ……………..............................

zákonný zástupce žáka

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí