Z dějin základní školy v Bílé Lhotě

Skola-stara1Skola-stara2

 • První zmínka o škole v Bílé Lhotě spadá do roku 1789, kdy byl na pozemku Jana Albrechta z Osthelmu dostavěn chrám Páně a založen ke cti sv. Kateřiny. Při této příležitosti začalo patrně i vyučování mládeže v Bílé Lhotě a to přímo v zámku. Dne 18. října byl na školu v Bílé Lhotě ustaven první učitel Josef Zapletal. V roce 1803 navštěvovalo školu celkem 40 chlapců a 63 dívek. Roku 1795 byla škola poprvé visitována děkanem z Mohelnice Josefem Blumevitgem. Roku 1863 byla na škole zařízena školní knihovna.
 • Po učiteli Zapletalovi nastoupil pan učitel Romen, u něhož v letech 1832 – 1834 působil jako podučitel František Štěpař z Bůzova. Ten byl v roce 1834 ustanoven za provizora a sám dále školu spravoval.
 • Dne 16.9. 1856 byla založena farní škola v Bílé Lhotě pod patronátem náboženského fondu. Do této školy byly přiškoleny i obce Bílá Lhota, Pateřín, Hrabí, Červená Lhota, Řimice, Měník. Zde docházelo 85 chlapců a 101 dívek. Vyučování bylo celoroční, s výjimkou pěti týdnů prázdnin. Výuka se konala denně 3 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Vyučoval zde p. uč. František Štěpař v české řeči, náboženství vyučoval pan farář. V roce 1861 byl jmenován podučitelem syn Františka Štěpaře – Antonín Štěpař.
 • Roku 1867 upozornil zemský školdozorce p. doktor Nováka na špatnou vyučovací světnici. Z tohoto důvodu starosta Měníka Josef Hájíček prosadil myšlenku na stavbu národní školy. Stavba školy započala roku 1871. Po dobu výstavby školy se vyučovalo v zámku. V roce 1872 byla škola slavnostně vystavěna.
 • Roku 1889 bylo započato zřizování knihovny nejen pro učitele, ale i pro školní mládež. Při visitování školdozorce p. Josefa Šikaly, který shledal nezákonitý počet žáků v jednotlivých třídách, doporučoval členům místní školní rady rozšíření školy na trojtřídní. Koncem prosince 1889 děti onemocněly na mázdřivku, proto obvodní lékař Jan Izák z Měrotína, nařídil přerušení vyučování. Dne 2.2.1890 bylo vyučování obnoveno. Dne 7.7.1890 bylo povoleno zemskou školní radou v Litovli rozšíření dvoutřídní obecní školy na trojtřídní. 1.7.1891 stavba ukončena a odevzdána ke svému účelu.
 • Roku 1902 Antonín Štěpař, dle jeho žádosti, byl dán na trvalý odpočinek z důvodu zdravotních. Dne 28.2.1908 Antonín Štěpař umírá.
 • Dne 26.10.1904 prohlédl okresní lékař z Litovle Dr. Eysselt školní budovu a poté nařídil mnohé opravy. Také vyzval místní školní radu, aby pomýšlela na stavbu nové školní budovy. Proto 18.8.1905 začala oprava stávající budovy.
 • Dne 9.3.1908 se uskutečnilo jednání školní rady o nařízení okresní školní rady o stavbě nové budovy z důvodu přeplněnosti tříd, nedostatku místa na učební pomůcky a nedostatku učeben. Dne 8.2.1911 bylo schváleno stavebního místa nové školní budovy na poli Fr. Žitného, naproti kostelu. O rok později, 17.5.1912, se uskutečnilo položení základního kamene 12.10.1913 byla škola slavnostně vysvěcena farářem Janem Pospíšilem a o dva dny později, se začalo v nové budově vyučovat. Vyučování probíhalo podle osnov pro čtyřtřídní školy. Stará školní budova byla prodána ve veřejné dražbě k hospodářských účelům. V roce 1954 byla budova odkoupena MNV Bílá Lhota pro kulturní dům. Rekonstrukcí vznikl sál pro společenské akce, restaurace a obecní byty, což je zde do současnosti.
 • V letech 1923 – 1924 zakoupila školní rada pozemek, ležící naproti škole, na zřízení hřiště. Dne 26.8.1943 bylo povoleno zřídit při škole Lidovou školu zemědělskou. Vyučovat se začalo v září 1943. Správcem školy byl Maxmilián Maitner. Měla dva ročníky a 37 žáků.
 • Po dobu měsíce března 1945 bylo žactvo vyučováno pouze formou domácích úkolů. Dne 30.4.1945 bylo vyučování úplně zastaveno a škola byla obsazena vojskem. Budova také sloužila jako polní lazaret, poté jako ubytování Rudé armády. Pravidelné vyučování bylo zahájeno 28.5.1946.
 • Dne 1.9.1947 byla zřízena veřejná měšťanská škola V Bílé Lhotě.
 • Od 1.9.1948 byl uveden v platnost nový školský zákon. Název měšťanské školy se mění na školu střední a obecná škola se mění na školu národní.
 • Od 13.12.1952 bylo omezeno vyučování pro výskyt slintavky v Bílé Lhotě. Do školy chodili je žáci z Bílé Lhoty. Ostatní byly vyučovány na národní škole v Řimicích, Mladči a Měrotíně, kde učitelé docházeli.
 • 7.5.1953 vydáno vládní nařízení č. 32/53 sb. Pojednávající o přeměně dosavadních škol podle nového zákona. Podle tohoto nařízení byla národní škola sloučena se stření školou v neúplnou osmiletou školu. Ředitelem střední školy se stal Miroslav Beran a ředitel Maxmilián Maitner byl z funkce odvolán.
 • Dne 8.11.1954 bylo započato stravování žactva. Vařilo se pro 71 dětí osmiletky a 23 dětí MŠ, která byla v přízemí školy.
 • Ve školním roce 1972-73 byl zpracován projekt na vybudování vodovodu, ústředního vytápění topným olejem, vnitřní elektroinstalace pro školní budovu. Práce byly provedeny v listopadu 1974.
 • 1.9.1976 zrušena jednotřídní škola v Řimicích, od 1.9.1978 zrušena dvoutřídní škola v Mladči, od 1.9.1979 zrušena dvoutřídní škola v Měrotíně. Všechny děti přestoupily do Bílé Lhoty.
 • Podzim 1979 započata akce „Z“ na stavbu nové budovy MŠ pro 60 dětí se dvěma třídami, kuchyní, jídelnou a sklady. Dokončena a slavnostně otevřena roku 1981. Roku 1982 byly ke škole přistavěny 4 třídy, kabinety, sborovna, ředitelna, dílna, cvičná kuchyň a odborné učebny fyziky a chemie. Ve školním roce 1983-84 byla započata stavba tělocvičny s nářaďovnou, šatnami, také zde byly vybudovány umývárny pro dívky a hochy, kabinet pro učitele tělocviku, místnost pro družinu a školní jídelna s výdejnou jídla. Stavba dokončena ve školním roce 1986-1987. Ve šk. Roce 1994-1995 zřízena počítačová učebna. Ve šk. roce 1997-1998 zřízeno plynové vytápění.
 • V současné době školu navštěvují žáci z Bílé Lhoty, Červené Lhoty, Hrabí, Řimic, Měníka, Pateřína, Hradečné, Měrotína , Mladče a Olešnic.
 • V roce 2008 provedena přestavba původní budovy školy (objekt A) - osvětlení, vytápění, výměna oken, výměna střešní krytiny, zateplení budovy, rekonstrukce sociálního zařízení, výtah pro tělesně postižené.
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí