Zápis do I. třídy na školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Zápis do I. třídy základní školy Bílá Lhota je 7.4.2021 od 13:00 do 17:00

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově v učebně I. třídy.

1.3 Kritéria pro přijetí:

Škola počítá příští školní rok s otevřením jedné první třídy s maximálním počtem 30 dětí ve třídě. 

Kritéria pro přijetí: 

1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1) 
2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2) 
3. Ostatní žáci (kritérium č. 3) 

1.4 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; příp. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.5 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.6 Předčasný nástup k plnění školní docházky

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.7 Odklad školní docházky

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 31. května 2021. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2021 !!!

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Všechny potřebné dokumenty a informace obdržíte u zápisu.

Co umím k zápisu do I. třídy?

Ke stažení: Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka (pdf)

 • Vím, jak se jmenuji, kde bydlím a kolik mi je let. Znám jméno maminky a tatínka.
 • Mám správnou výslovnost všech hlásek – jen R a Ř může ještě trošku zlobit.
 • Umím přednést básničku nebo zazpívat písničku.
 • Umím správně sedět a držet tužku (špetkový úchop).
 • Při kreslení používám různé barvy pastelek.
 • Umím tyto barvy pojmenovat.
 • Kreslím postavu (i s ušima, krkem, s 5 prsty na rukou a botami na nohou).
 • Obkresluji jednoduché tvary a obrázky.
 • Umím napsat své jméno hůlkovým písmem.
 • Vystřihuji dané tvary, lepím, maluji barvami a umím si po sobě vše pěkně uklidit.
 • Umím si zavázat tkaničky (je to výborné procvičování prstíků pro pěkné psaní).
 • Poznávám základní geometrické tvary, rozlišuji malé a velké tvary, hledám rozdíly v obrázku a poznám, čeho je více a čeho méně.
 • Napočítám do 10.
 • Umím pojmenovat zvířata. Vím, jak se říká samici, samci i mláděti.

Tak to jsem já – budoucí prvňáček.

Co si připravit do školy?

Veškeré informace k organizaci výuky, školní družiny, stravování se dozvíte na informační schůzce pro rodiče přijatých dětí, která se uskuteční v květnu nebo v červnu. Tam Vám bude oznámeno, které pomůcky a potřeby Vaše dítě dostane a co si zajistíte sami. Není potřeba zajišťovat spoustu věcí s předstihem, protože naši prvňáčci dostanou spoustu věcí zdarma od nás.

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice