Zápis do I. třídy na školní rok 2021/2022

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 dochází ke změně průběhu a organizace zápisu k povinné školní docházce, který je tímto nucen upustit od některých tradičních postupů. 

V souvislosti s výše uvedeným vydávám tyto pokyny.

Termín pro příjem žádostí stanovuji od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Motivační část zápisu prozatím neproběhne. Pokud by to situace umožnila, pozvali bychom si vás s dětmi ještě v průběhu dubna. V případě, že bude v dubnu nadále trvat současný stav, motivační část zápisu se ruší. Po ukončení mimořádných opatření bude ve škole uspořádáno setkání se zapsanými dětmi, zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podejte následovně:

Nejprve vyplníte interaktivní formulář ve Škole OnLine (informační systém školy):

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsbilalhota/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40643

(bude přístupný od 1. dubna 2021). Poté Vám přijde do e-mailové schránky přihláška, kterou vyplníte (některé údaje již budou vyplněné), vytisknete, podepíšete a pošlete následujícím způsobem:

  • do datové schránky školy,  ID: tyhmjpc
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na  adresu: radek.pospisil@zsbilalhota.cz
  • poštou na adresu: ZŠ Bílá Lhota, Bílá Lhota 56, 783 21 (vlevo prosím označte obálku textem „Zápis do 1. ročníku“)
  • osobní podání do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do školy (vlevo prosím označte obálku textem „Zápis do 1. ročníku“)

Prosím o přiložení kopie rodného listu dítěte.

Na přihlášce bude také uvedeno registrační číslo, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

Informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost je nutno podat stejným způsobem a ve stejném termínu, jako žádost o přijetí, tedy v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 – prosíme rodiče, aby postupovali tak, jak je uvedeno výše. Při vyplňování elektronické přihlášky je možné zatrhnout, že budete žádat o odklad povinné školní docházky. Vyplníte kolonku: Žádost o odklad PŠD pro dítě (ano / ne) – ano.

Všem zákonným zástupcům, kteří tuto možnost zaškrtnou, bude na emailovou adresu zaslán formulář „žádost o odklad povinné školní docházky“.

Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí. V případě, že by v žádosti o odklad povinné školní docházky předepsané náležitosti chyběly, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Je předpoklad, že vzhledem k současnému stavu se některé náležitosti zpozdí.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání zůstávají beze změn v následující podobě

Počet žáků, které lze přijmout: 30 (předpokled je max. 25)

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu                                                         (kritérium č. 1),
  2. žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2)
  3. ostatní žáci                                                                                                                                                            (kritérium č. 3)

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Pospíšil, tel: 777 576 241, e-mail: radek.pospisil@zsbilalhota.cz

« zpět
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí