Informace k přijímacímu řízení na SŠ

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Vážení rodiče a vycházející žáci,

Pro letošní přijímací řízení je připraveno několik novinek - jednotné zadání přijímacích testů u všech maturitních oborů, nový tiskopis přihlášky i způsob vyplňování.

  • pro obory v denní formě vzdělávání má přihláška růžový podtisk
  • žáci naší školy dostanou dva formuláře s částečně vyplněnou hlavičkou a druhou stranou přihlášky
  • do přihlášky si doplní chyběhící údaje (zákonní zástupci, vybrané střední školy a obory, datum...) - u obou přihlášek stejně
  • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování.
  • po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitele školy – odevzdávat prosím výchovné poradkyni Mgr. Janě Hlavinkové
  • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení

Dříve než odešlete přihlášku:

  • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
  • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – ředitel SŠ je povinen je zveřejnit nejpozději do 31.1.2017 (čtěte pozorně celý text)
  • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem
  • Přihlášky doručte na adresu ředitele zvolených SŠ do 1. 3. 2017.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

  • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.
  • Zápisový lístek obdrží žák osobně na naší škole - nejpozději do 15.3.2017

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba:

doručit zápisový lístek řediteli SŠ

  • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

  • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ a konzervatoře v roce 2017 najdete také zde.

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Janu Hlavinkovou po předchozí domluvě
tel. 585 340 773

Novinky

Kalendář akcí